Maria Vergés, naua secretaria generau d’Unitat d’Aran

 

  • Era militància d’UA a escuelhut a Vergés pendent eth 7au Congrès deth partit celebrat aué a on tanben s’an trigat es cargues tara vicesecretaria generau, presidéncia e secretaria d’organizacion que seran ostentadi per Amador Marqués, Paco Boya e Marc Tarrau respectivament, atau coma era rèsta de membres dera Comission Executiva tàs pròplèu quate ans

  • A prenut part en acte de clausura Salvador Illa, actuau secretari d’organizacion deth PSC e cap dera oposicion en Catalunya

Aué s’a amiat a tèrme eth 7au Congrès Nacionau d’Unitat d’Aran que amb eth lèma “40(+1) ans damb Tu”, a profitat tanben tà commemorar es 41 ans de vida deth partit, que siguec inscrit coma partit politic en hereuèr de 1980. D’alavetz ençà, en tot mantier er esperit de defensa dera tèrra, des institucions pròpries e dera recuperacion der autogovèrn aranés e préner eth relhèu dera Associacion es Terçons en 1979 iniciaue eth sòn camin coma partit damb perfil politic pròpri, progressista, aranesista, municipalista e de clares conviccions ena defensa des drets nacionaus d’Aran, ena afirmacion dera sua cultura pròpria e deth sòn estatus politic diferenciat en Catalunya e ena volontat d’arténher ua societat mès justa e igualitària.

En aguest 7au Congrès, era militància d’Unitat d’Aran a escuelhut era candidatura presentada per Maria Vergés entà ocupar era secretaria generau deth partit, enquia ara ocupada per Paco Boya. Aguesta candidatura segontes a declarat Vergés “represente ua naua etapa en Unitat d’Aran en tot conjugar era experiéncia e eth relhèu, que mos a de perméter seguir damb eth trabalh que pendent tot aguest temps s’a amiat a tèrme, en tot trobar naues manères de hèr politica que mos ajuden a hèr front as naui rèptes e tempsi qu’arriben e que mos emplacen a trabalhar amassa, uns rèptes tàs qu’Unitat d’Aran ei prèsta tà afrontar damb garanties”.

Pendent er acte, Paco Boya, secretari generau gessent e escuelhut coma president deth partit, a destacat que “Unitat d’Aran a auut tostemps en sòn adn era vocacion e era volentat d’èster un partit de govèrn, un partit de transformacion dera societat e des sòns contextes tà per’mor de milhorar era qualitat de vida des vesins e vesies deth nòste país” e higie que “damb aguesta naua executiva aguesta vocacion e volentat se ve renauida e reforçada”.

Ath delà de Boya, an estat designadi Amador Marqués, alcalde de Bossòst, coma vicesecretari generau, Marc Tarrau, president dera EMD de Bagergue coma secretari d’organizacion e Arturo Calbetó, actuau president deth partit, coma president onorific, en reconeishement ath sòn trabalh e dedicacion a Unitat d’Aran. Atau madeish, pendent er acte, era militància a volut hèr un reconeishement explicit a Calbetó en arregraïment ara sua dedicacion e trabalh peth partit e pera Val d’Aran, qui siguec membre fondador d’UA e a estat tostemp ath capdauant deth partit.

Entà commemorar eth 41 aniversari deth partit, s’a presentat un vidèo entà celebrar aguesta hita e s’a hèt entrèga d’un present commemoratiu ad aqueri militants e militantes qu’an format part d’UA des sòns inicis ençà.

Pendent eth congrès era executiva gessent a presentat er informe de gestion d’aguesti darrèri cinc ans atau coma eth document politic que mèrque es linhes estrategiques e objectius politics deth partit tàs pròplèu ans, qu’an estat aprovadi per unanimitat.

Val d’Aran, 11 de deseme de 2021

 

Maria Vergés, nueva secretaria general de Unitat d’Aran

  • La militancia de UA ha escogido a Vergés durante el 7º Congreso del partido celebrado hoy en el qué también se han escogido los cargos para el vicesecretaria general, presidencia y secretaría de organización que serán ostentados por Amador Marqués, Paco Boya y Marc Tarrau respectivamente, así como el resto de miembros de la Comisión Ejecutiva para los próximos cuatro años

  • Ha tomado parte en el acto de clausura Salvador Illa, actual secretario de organización del PSC y jefe de la oposición en Cataluña

Hoy se ha llevado a cabo el 7º Congreso Nacional de Unitat d’Aran que, bajo el lema “40(+1) años contigo”, ha aprovechado también para conmemorar los 41 años de vida del partido, que fue inscrito como partido político en el febrero de 1980. Desde entonces, manteniendo el espíritu defensa de la tierra, de las instituciones propias y de la recuperación del autogobierno aranés y tomando el relevo de la Asociación “Es Terçons” en 1979 iniciaba su camino como partido con perfil político propio, progresista, aranesista, municipalista y de claras convicciones en la defensa de los derechos nacionales de Aran, en la afirmación de su cultura propia y de su estatus político diferenciado en Catalunya y en la voluntad de conseguir una sociedad más justa e igualitaria.

En este 7º Congreso, la militancia de UA ha escogido la candidatura presentada por Maria Vergés para ocupar la secretaría general del partido, hasta ahora ocupada por Paco Boya. Esta candidatura según ha declarado Vergés “representa una nueva etapa en Unitat d’Aran, conjugando la experiencia y el relevo, que debe permitirnos seguir con el trabajo que durante todo este tiempo se ha llevado a cabo, encontrando nuevas maneras de hacer política que nos ayuden para hacer frente a los nuevos retos y tiempos que lleguen y que nos emplazan a trabajar conjuntamente, unos retos para los que Unitat d’Aran está preparada para enfrentar con garantías”.

Durante el acto, Paco Boya, secretario general saliente y escogido como presidente del partido, ha destacado que “Unitat d’Aran ha tenido siempre en su adn la vocación y la voluntad de ser un partido de gobierno, un partido de transformación de la sociedad y de sus contextos para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de nuestro país” y añadía que “con esta nueva ejecutiva esta vocación y voluntad se ve renovada y reforzada”.

Además de Boya, han sido designados Amador Marqués, alcalde de Bossòst, como vicesecretario general, Marc Tarrau, presidente de la EMD de Bagergue como secretario de organización y Arturo Calbetó, actual presidente del partido, como presidente honorífico, en reconocimiento a su trabajo y dedicación a UA. Asimismo, durante el acto, la militancia ha querido hacer un reconocimiento explícito Calbetó en agradecimiento a su dedicación y trabajo por el partido y por el Valle de Arán, quien fue miembro fundador de UA y ha estado siempre al frente del partido.

Para conmemorar el 41 aniversario del partido, se ha presentado un vídeo para celebrar este hito y se ha hecho entrega de un regalo conmemorativo a aquellos militantes que han formado parte de UA desde sus inicios.

Durante el congreso la ejecutiva saliente ha presentado el informe gestión de estos últimos cinco años así como el documento político que marca las líneas estratégicas y objetivos políticos del partido para los próximos años, que han sido aprobados por unanimidad.

Val d’Aran, 11 de diciembre de 2021

 

Maria Vergés, nova secretària general d’Unitat d’Aran

  • La militància d’UA ha escollit Vergés durant el 7è Congrés del partit celebrat avui en què també s’han escollit els càrrecs per al vicesecretaria general, presidència i secretaria d’organització que seran ostentats per Amador Marqués, Paco Boya i Marc Tarrau respectivament, així com la resta de membres de la Comissió Executiva per als propers quatre anys

  • Ha pres part a l’acte de cloenda Salvador Illa, actual secretari d’organització del PSC i cap de l’oposició a Catalunya

Avui s’ha dut a terme el 7è Congrés Nacional d’Unitat d’Aran que, sota el lema “40(+1) anys amb tu”, ha aprofitat també per commemorar els 41 anys de vida del partit, que va ser inscrit com a partit polític el febrer de 1980. Des de llavors, mantenint l’esperit defensa de la terra, de les institucions pròpies i de la recuperació de l’autogovern aranès i prenent el relleu de l’Associació Es Terçons el 1979 iniciava el seu camí com a partit amb perfil polític propi, progressista, aranesista, municipalista i de conviccions clares en la defensa dels drets nacionals d’Aran, en l’afirmació de la seva cultura pròpia i del seu estatus polític diferenciat a Catalunya i en la voluntat d’aconseguir una societat més justa i igualitària.

En aquest 7è Congrés, la militància d’UA ha escollit la candidatura presentada per Maria Vergés per ocupar la secretaria general del partit, fins ara ocupada per Paco Boya.

Aquesta candidatura segons ha declarat Vergés “representa una nova etapa a Unitat d’Aran, conjugant l’experiència i el relleu, que ens ha de permetre seguir amb la feina que durant tot aquest temps s’ha dut a terme, trobant noves maneres de fer política que ens ajudin per fer front als nous reptes i temps que arribin i que ens emplacen a treballar conjuntament, uns reptes per als quals Unitat d’Aran està preparada per afrontar amb garanties”.

Durant l’acte, Paco Boya, secretari general sortint i escollit com a president del partit, ha destacat que “Unitat d’Aran ha tingut sempre a la seva adn la vocació i la voluntat de ser un partit de govern, un partit de transformació de la societat i dels seus contextos per millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes del nostre país” i afegia que “amb aquesta nova executiva aquesta vocació i voluntat es veu renovada i reforçada”.

A més de Boya, han estat designats Amador Marqués, alcalde de Bossòst, com a vicesecretari general, Marc Tarrau, president de l’EMD de Bagergue com a secretari d’organització i Arturo Calbetó, actual president del partit, com a president honorífic, en reconeixement a la seva feina i dedicació a UA. Així mateix, durant l’acte, la militància ha volgut fer un reconeixement explícit Calbetó en agraïment a la seva dedicació i feina pel partit i per la Vall d’Aran, que va ser membre fundador d’UA i ha estat sempre al capdavant del partit.

Per commemorar el 41è aniversari del partit, s’ha presentat un vídeo per celebrar aquesta fita i s’ha lliurat un regal commemoratiu a aquells militants que han format part d’UA des dels seus inicis.

Durant el congrés l’executiva sortint ha presentat l’informe gestió d’aquests darrers cinc anys així com el document polític que marca les línies estratègiques i els objectius polítics del partit per als propers anys, que han estat aprovats per unanimitat.

Val d’Aran, 11 de desembre de 2021
Leyendo comentarios Facebook...
Loading Disqus Comments ...

You must fill in your Livefyre SiteID in the Comments Evolved plugin options.

No Trackbacks.