​Era Generalitat de Catalunya seguís menspredant ara Val d’Aran

  • Eth pressupòst aprobat peth Parlament de Catalunya entà 2022 consolide era manca d’inversion per part dera Generalitat ena Val d’Aran que, pendent es darrèri dotze ans, a arribat ath -84%*, e non contemple inversions destacades deth govèrn catalan en territòri aranés, tot e qu’eth pressupòst dera Generalitat a aumentat un 17,3% respècte a 2021, çò que supause ath torn de 5.618 milions d’euros mès.

  • Ad aguest grèuge se i hig, per un costat era negativa dera Generalitat a complir damb er acòrd de finançament damb eth Conselh Generau d’Aran e dotar ara maxima institucion aranesa dera aportacion addicionau de 578.000€ corresponenta a 2021 atau e coma mèrque aguest acòrd signat en març de 2019, e per aute era demostracion der infrafinançament tar aranés per part deth govèrn catalan, que seguís mantenguent ua mès qu’insufisenta dotacion de 100.000 euros entara nòsta lengua pròpria e que represente eth 0’26% de çò que dedique ath catalan, tath qu’a aumentat 8 milions d’euros enquia arribar as 38’8 milions d’euros.

  • Pendent eth tramit parlamentari, a demana d’Unitat d’Aran, eth PSC presentèc ua esmena entà aumentar en 1.000.000 d’euros era dotacion dera Generalitat de Catalunya ath Conselh Generau d’Aran que siguec refusada damb es vòts en contra de Junts per Catalunya e Esquerra Republicana.

Eth passat 23 de deseme eth Parlament de Catalunya aprovaue eth pressupòst dera Generalitat de Catalunya tad aguest an 2022. Uns pressupòsti qu’artenhen es 38.000 milions d’euros e que, atau e coma publiquèc eth govèrn catalan, aumenten era despena respècte a 2020 en 5.600 milions d’euros, ath delà de doblar era inversion en sector public e incorporar mès de 2.000 milions d’euros des Hons Next Generation.

Totun, aguesta melhora des compdes dera Generalitat non a comportat, nauament, un aument dera inversion ena Val d’Aran, en tot hèr que, atau e coma ven passant enes darrèri dotze ans, eth nòste territòri non recebe cap inversion destacada qu’ajude a melhorar era vida dera gent que viu e trabalhe ena Val d’Aran e hènt que sigue, damb diferéncia, eth territòri deth Pirenèu damb un deficit d’inversion mès naut, concrètament un – 84% entre 2010 e 2022.

Era Val d’Aran ei en aguesti moments eth tresau territòri de tot Catalunya que mens inversion a recebut per part dera Generalitat pendent es darrèri dotze ans. S’ad açò i higem er infrafinançament d’airaus coma eth dera sanitat e atencion sociau o eth de cultura e lengua, e es besonhs d’inversion en infraestructures depenentes dera Generalitat que condicionen era qualitat de vida des aranesi e araneses, constatam, malerosament, qu’eth desbrembe deth govèrn catalan damb Aran se consolide” a declarat Maria Vergés, secretària generau d’Unitat d’Aran.

Aguest hèt incidís en grèuge istoric qu’Aran patís de hè decades, un grèuge que se visualize ena manca d’inversion entara melhora dera carretera C-28, tot e es compromisi deth govèrn catalan d’emplegar es Hons Next Generation entad aguest prètz hèt, o tanben en qu’era Val d’Aran, a diferéncia dera rèsta deth Pirenèu, compde damb un centre culturau.

Mès a tot açò i cau híger ath delà er infrafinançament que seguís patint era nòsta lengua pròpria, er aranés, que non a melhorat en aguesti pressupòsti catalans tot e qu’era Generalitat de Catalunya a aumentat en 8 milions çò que dedique ath catalan, un totau de 38 milions d’euros, mès entar aranés, tot e èster lengua oficiau en Catalunya, sonque transferís 100.000€ ath Conselh Generau d’Aran.

Entà Unitat d’Aran ei de besonh qu’eth govèrn dera Generalitat de Catalunya rectifique e melhore eth tracte qu’aufrís ath nòste territòri e ara sua maxima institucion de forma immediata, entà restituir d’un viatge entà toti eth grèuge istoric qu’era Val d’Aran patís.

 

*Donades deth departament d’Economia e Isenda dera Generalitat de Catalunya (Inversion reau liquidada pera Generalitat)

 

Val d’Aran, 14 de gèr de 2022

 

 

La Generalitat de Catalunya sigue menospreciando al Valle de Aran

  • El presupuesto aprobado por el Parlament de Catalunya para 2022 consolida la falta de inversión por parte de la Generalitat en el Valle de Aran que, durante los últimos doce años, ha llegado al -84%*, y no contempla inversiones destacadas del gobierno catalán en el territorio aranés, aunque el presupuesto de la Generalitat ha aumentado un 17,3% respecto a 2021, lo que supone alrededor de 5.618 millones de euros más.

  • A este agravio se añade, por un lado la negativa de la Generalitat en cumplir con el acuerdo de financiación con el Conselh Generau d’Aran y dotar a la máxima institución aranesa de la aportación adicional de 578.000€ correspondiente a 2021 así como marca este acuerdo firmado en marzo de 2019, y por otro la demostración de la infrafinanciación para el aranés por parte del gobierno catalán, que sigue manteniendo una más que insuficiente dotación de 100.000 euros para nuestra lengua propia y que representa el 0’26% de lo que dedica al catalán, para el que ha aumentado 8 millones de euros hasta llegar a los 38’8 millones de euros.

  • Durante el trámite parlamentario, a petición de Unitat d’Aran, el PSC presentó una enmienda para aumentar en 1.000.000 de euros la dotación de la Generalitat de Catalunya al Conselh Generau d’Aran que fue rechazada con los votos en contra de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana.

El pasado 23 de diciembre el Parlament de Catalunya aprobaba el presupuesto de la Generalitat de Catalunya para este año 2022. Unos presupuestos que alcanzan los 38.000 millones de euros y que, así como publicó el gobierno catalán, aumentan los gastos respecto a 2020 en 5.600 millones de euros, además de doblar la inversión en el sector público e incorporar más de 2.000 millones de euros de los Fondos Next Generation.

Sin embargo, esta mejora de las cuentas de la Generalitat no ha comportado, nuevamente, un aumento de la inversión en el Valle de Aran, haciendo que, así como viene sucediendo en los últimos doce años, nuestro territorio no recibe ninguna inversión destacada que ayude a mejorar la vida de la gente que vive y trabaja en el Valle de Aran y haciendo que sea, con diferencia, el territorio del Pirineo con un déficit de inversión más alto, concretamente un – 84% entre 2010 e 2022.

El Valle de Aran es en estos momentos el tercer territorio de toda Catalunya que menos inversión ha recibido por parte de la Generalitat durante los últimos doce años. Si a esto le añadimos la infrafinanciación de áreas como el de la sanidad y atención social o el de cultura y lengua, y las necesidades de inversión en infraestructuras dependientes de la Generalitat que condicionan la calidad de vida de los araneses y aranesas, constatamos, desafortunadamente, que el olvido del gobierno catalán con Aran se consolida” ha declarado Maria Vergés, secretaria generau de Unitat d’Aran.

Este hecho incide en el agravio histórico que Aran sufre desde hace décadas, un agravio que se visualiza en la falta de inversión para la mejora de la carretera C-28, pese los compromisos del gobierno catalán de utilizar los Fondos Next Generation para este cometido, o también en que el Valle de Aran, a diferencia del resto del Pirineo, cuente con un centro cultural.

Pero a todo esto hay que añadir además la infrafinanciación que sigue sufriendo nuestra lengua propia, el aranés, que no ha mejorado en estos presupuestos catalanes aunque la Generalitat de Catalunya ha aumentado en 8 millones lo que dedica al catalán, un total de 38 millones de euros, pero para el aranés, aun siendo lengua oficial en Catalunya, sólo transfiere 100.000€ al Conselh Generau d’Aran.

Para Unitat d’Aran es necesario que el gobierno de la Generalitat de Catalunya rectifique y mejore el trato que ofrece a nuestro territorio y a su máxima institución de forma inmediata, para restituir de una vez por todas el agravio histórico que el Valle de Aran sufre.

 

*Datos del departamento de Economía y Hacienda de la Generalitat de Catalunya (Inversión real liquidada por la Generalitat)

Val d’Aran, 14 de enero de 2022

 

 

La Generalitat de Catalunya segueix menyspreant la Vall d’Aran

  • El pressupost aprovat pel Parlament de Catalunya per al 2022 consolida la manca d’inversió per part de la Generalitat a la Vall d’Aran que, durant els darrers dotze anys, ha arribat al -84%*, i no preveu inversions destacades del govern català al territori aranès, tot i que el pressupost de la Generalitat ha augmentat un 17,3% respecte al 2021, fet que suposa al voltant de 5.618 milions d’euros més.

  • A aquest greuge s’hi afegeix, d’una banda, la negativa de la Generalitat a complir l’acord de finançament amb el Conselh Generau d’Aran i dotar la màxima institució aranesa de l’aportació addicional de 578.000€ corresponent a 2021 així com marca aquest acord signat el març de 2019, i de l’altra la demostració del infrafinançament per a l’aranès per part del govern català, que segueix mantenint una més que insuficient dotació de 100.000 euros per a la nostra llengua pròpia i que representa el 0’26% del que dedica al català, per al qual ha augmentat 8 milions d’euros fins a arribar als 38’8 milions d’euros.

  • Durant el tràmit parlamentari, a petició d’Unitat d’Aran, el PSC va presentar una esmena per augmentar en 1.000.000 d’euros la dotació de la Generalitat al Conselh Generau d’Aran que va ser rebutjada amb els vots en contra de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana.

El passat 23 de desembre el Parlament de Catalunya aprovava el pressupost de la Generalitat de Catalunya per a aquest any 2022. Uns pressupostos que arriben als 38.000 milions d’euros i que, així com va publicar el govern català, augmenten les despeses respecte al 2020 en 5.600 milions d’euros, a més de doblar la inversió al sector públic i incorporar més de 2.000 milions d’euros dels Fons Next Generation.

No obstant això, aquesta millora dels comptes de la Generalitat no ha comportat, novament, un augment de la inversió a la Vall d’Aran, fent que, així com ve succeint en els darrers dotze anys, el nostre territori no rep cap inversió destacada que ajudi a millorar la vida de la gent que viu i treballa a la Vall d’Aran i fent que sigui, amb diferència, el territori del Pirineu amb un dèficit d’inversió més alt, concretament un –84% entre el 2010 i el 2022.

“La Vall d’Aran és en aquests moments el tercer territori de tot Catalunya que menys inversió ha rebut per part de la Generalitat durant els darrers dotze anys. Si a això hi afegim el infrafinançament d’àrees com el de la sanitat i atenció social o el de cultura i llengua, i les necessitats d’inversió en infraestructures dependents de la Generalitat que condicionen la qualitat de vida dels aranesos i araneses, constatem desafortunadament, que l’oblit del govern català amb l’Aran es consolida”, ha declarat Maria Vergés, secretària general d’Unitat d’Aran.

Aquest fet incideix en el greuge històric que Aran pateix des de fa dècades, un greuge que es visualitza en la manca d’inversió per a la millora de la carretera C-28, malgrat els compromisos del govern català d’utilitzar els Fons Next Generation per a aquesta comesa, o també que la Vall d’Aran, a diferència de la resta del Pirineu, compti amb un centre cultural.

Però a tot això cal afegir a més el infrafinançament que segueix patint la nostra llengua pròpia, l’aranès, que no ha millorat en aquests pressupostos catalans encara que la Generalitat de Catalunya ha augmentat en 8 milions el que dedica al català, un total de 38 milions de euros, però per a l’aranès, tot i ser llengua oficial a Catalunya, només transfereix 100.000 € al Conselh Generau d’Aran.

Per a Unitat d’Aran cal que el govern de la Generalitat de Catalunya rectifiqui i millori el tracte que ofereix al nostre territori i a la seva màxima institució de forma immediata, per restituir una vegada per sempre el greuge històric que la Vall d’Aran pateix.

 

*Dades del departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya (Inversió real liquidada per la Generalitat)

Val d’Aran, 14 de gener de 2022

Leyendo comentarios Facebook...
Loading Disqus Comments ...

You must fill in your Livefyre SiteID in the Comments Evolved plugin options.

No Trackbacks.